REGULAMIN

Regulamin wypożyczalni kajaków Kajakiwarka.pl / Bielańska 24, 05-660 Warka
1. Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatnych zgodnie z cennikiem.
2. Wypożyczalnia nie organizuje spływów kajakowych, a jedynie udostępnia i wypożycza sprzęt.
Spływy są organizowane we własnym zakresie przez uczestników i na własną odpowiedzialność.
3. W przypadku jeśli wydający sprzęt uzna klienta za niewiarygodnego, bez uzasadnienia może odmówić
wypożyczenia sprzętu. Nie będą również obsługiwane osoby pod wpływem alkoholu
lub innych środków odurzających, a także osoby niepełnoletnie.
4. Wypożyczenie sprzętu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
5. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem
jakościowym i ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne, których wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
6. Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia sprzętu wypożyczający zwraca jego równowartość w wysokości
100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego zamortyzowania.
7. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym wcześniej przez Wypożyczającego i Wypożyczalnie.
8. Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z Wypożyczalnią.
9. Za sprzęt nie zwrócony w terminie Wypożyczalnia może pobrać dodatkową opłatę w wysokości 100%
dobowej należności za wypożyczenie.
10. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność
za nie, za ich zachowanie i ewentualne szkody.
11. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie,
a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać, na rzecz innych osób lub firm.
12. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków,
utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów.
13. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na jej terenie
samochody, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.
14. Wcześniejsze, niż to ustalono, terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być zaakceptowane
przez Wypożyczalnie i mogą być zrealizowane wyłącznie na jej warunkach.
15. Osoby naruszające regulamin Wypożyczalni będą zobowiązane do zakończenia pływania
wypożyczonym sprzętem niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa zwrotu pieniędzy.
16. Wypożyczający zobowiązany jest do stosowania się do poleceń wydawanych przez Wypożyczalnie
oraz służb do tego uprawnionych.
17. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku
braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wypożyczalni.